Journalistikens olika grenar

Journalistiken och samhälletJournalistiken och samhället

Utbildning och arbete Utbildning och arbete

Vad innebär journalistik?

Insamling, urval, bearbetning och rapportering av information rörande aktuella händelser och nyheter är vad journalistik handlar om i grund och botten. Det rör sig helt enkelt om data som samlas in, analyseras, sammanställs och sprids via olika typer av medier.

Oftast sker detta med hjälp av en journalist som, efter att ha granskat och sammanställt alla data, sprider nyheten via analoga och/eller digitala mediekanaler. Nyheten når läsaren, som i sin tur sprider den vidare i diverse sociala sammanhang, vilket nuförtiden oftast sker via internet.

Spridningen av nyheter

Att internet har blivit en av de främsta informations- och åsiktskällorna säger en del om samtiden. Nyheter är inte längre något vi endast kan läsa om i dags- och kvällspressen eller höra på tv; det är i högsta grad något vi får till oss i det vi brukar referera till som ”det dagliga bruset”.

Journalistiska media har alltså gått från att omfatta tryckpress, radio och tv till att även omfatta sociala medier såsom podcasts, bloggposts, tweets och så vidare. Ett beteende som inte bara har utvecklats och spridit sig i Sverige, utan något som har skett över hela världen.

Parallellt med att begreppet journalistik har blivit något av en allmän egendom pågår det diskussioner om vad som anses vara seriös journalistik. En diskussion som inte alls fick samma utrymme för tio-femton år sedan, då begrepp som ”källkritik” och ”kritiskt granskande” knappt var kända för allmänheten, än mindre för skolelever men som numera tillför nya dimensioner till nyhetsrapporteringen.

Kontrollen av nyheter

Grunden till all journalistik vilar ändå på någon form av allmännytta, vilket manifesteras i att man ibland talar om media som ”den fjärde staten”. Hur rapporteringen av nyheter kontrolleras beror till stora delar på vilken typ av media man pratar om, men också i vilken del av världen man befinner sig i.

Att nyheter presenteras på många olika sätt kan vi alltså slå fast. De kan dessutom rikta sig mot många olika målgrupper. Huruvida de får möjlighet att nå fram till önskad målgrupp eller inte beror främst på lagen om yttrande- och tryckfrihet, och där ser det väldigt olika ut i olika delar av världen. Ur svensk synvinkel behöver vi egentligen inte fundera så mycket över just den biten, eftersom nyhetsrapporteringen i Sverige är fri från den typen av regleringar.

Något som vi däremot kan märka skillnad på även i Sverige, är skillnaden mellan statligt ägda media och privatägda media. I det fallet kan media som ägs och kontrolleras av staten aldrig bli fullständigt oberoende, till skillnad från media som ägs och styrs av privata krafter.

Olika typer av journalistik

Grävande journalistisk – nyhetsrapportering som syftar till att avslöja en enskild person eller en verksamhet som har utfört någon form av oetisk eller olaglig handling.

Rättsjournalistik – rapportering från rättsliga processer som syftar till opinionsbildning och som är av nytta för allmänheten.

TV-journalistik – nyhetssändningar samt debatt- och samhällsnyttiga program som visas för en bred publik.

Fake news – medvetet oseriös journalistik som sprids via sociala medier.

Undersökande journalistik – informativ och kunskapsspridande rapportering om orättvisor och utsatthet.

Skvallerjournalistik – nyhetsrapportering som syftar till att exponera och avslöja kända personers levnadsvanor.

Journalistiskt arbete

De flesta som arbetar inom området nyheter och media har ett genuint intresse av att förmedla nyheter. Det besvarar frågan ”varför” (om än något förenklat). När det gäller frågorna ”när, var och hur” rör det sig snarare om själva arbetsplatsen.

Vanligast är att arbeta på en tidningsredaktion, nyhetsbyrå eller radiostation som reporter, redaktör, grävande journalist, nyhetsuppläsare, fotograf eller liknande.

De nyheter som presenteras dagligen, som uttalanden från statsministern eller högt uppsatta företagsledare, kommer vanligtvis från en nyhetsbyrå snarare än en enskild journalist. Det gäller även för meddelanden från hovet och liknande.

Nyhetsbyrå

Brevduvornas tid är sedan länge förbi. Idag förmedlas nyheter snarare genom en så kallad nyhetsbyrå. Oftast i form av både text och bild, och oftast gäller det såväl internationella som nationella nyheter.

I Sverige utgör nyhetsbyråerna själva grunden för i princip all media. Det är nyhetsbyråerna som förser landets tidningar, TV- och radiostationer, tidskrifter med flera med verkliga och aktuella nyheter. Flera av byråerna erbjuder dessutom olika typer av prenumerationstjänster som täcker en stor del av landets mediekanaler.

Tidningsredaktion

På en tidningsredaktion arbetar olika typer av yrkesgrupper, som reportrar, fotografer och redigerare. Är det en stor redaktion är den med all sannolikhet indelad i olika områden, som till exempel sport, kultur och nöje. En stor redaktion kan också ha flera chefredaktörer, som vanligtvis ansvarar antingen för dag- eller nattredaktionen.

En tidningsjournalist (reporter) börjar generellt sett sin rapportering via tips från allmänheten eller en nyhetsbyrå. Vanligtvis har man också regelbundna redaktionsmöten då aktuella händelser, eventuella teman samt egna uppslag diskuteras och planläggs.

Artiklar, krönikor och fotoreportage går i tryck efter chefredaktörens godkännande och publicering sker därefter i tidningsform och/eller via tidningens webbplats. I vissa fall även i sociala medier.

Radio och TV

Radio- och TV-journalistik påminner i mångt och mycket om varandra, med den skillnaden att via radio kan överföras endast ljud. Idag är det dock vanligt att modernt utrustade radiostationer kompletterar ljudmaterial med rörligt bild- och textmaterial via webben.

Radioprogrammens innehåll presenteras oftast av en programledare som påannonserar (”påar”) och avannonserar (”avar”) aktuella ämnen, låtar och artister samt eventuella gäster.

TV-programmens innehåll presenteras oftast av en programledare som oftast själv är journalist till yrket, men som också kan vara en känd personlighet utan journalistisk utbildning.

Generellt sett genomförs såväl research som framställning och redigering av utbildade journalister, som ibland syns i rutan, ibland endast arbetar bakom kameran.

Nyhetsbyråer världen över

Nyhetsbyråernas förmedlande roll bidrar i allra högsta grad till massmediernas möjligheter att rapportera om aktuella, ofta dagfärska, nyheter världen över.

Först ut i Sverige var Svenska Telegrambyrå (SvT) som grundades redan 1867, vilket var drygt trettio år efter det att världens äldsta nyhetsbyrå, Agence Havas, grundlades i Paris år 1835.

Andra nordiska nyhetsbyråer som också var tidigt ute var Köpenhamnsbaserade Ritzau (1866) samt Finska Notisbyrån (1915). Även Stockholmsbaserade TT, eller Tidningarnas telegrambyrå (1919) som var och är fortfarande dess fullständiga namn kan sälla sig till detta sällskap.

Specialiserade nyhetsbyråer

Även under 2000-talet har det tillkommit ett par svenska nyhetsbyråer, av vilka Nyhetsbyrån Direkt har kommit att bli ledande inom området ekonomi (vid sidan av nyhetsbyrån Reuters).

2001 startades nyhetsbyrån Siren som är specialiserad på myndighetsbevakande rapportering, och 2014 grundlades nyhetstjänsten Rapidus, inklusive systerbolaget ”Nytt från Öresund”, vars syfte är att uteslutande bevaka Öresundsregionen.

När vi ändå är inne på nischade nyhetstjänster: 1996 grundades nyhetsbyrån CNP, eller Car News & Pictures, av motorjournalisten Johannes Gardelöf. Idag förser CNP ett hundratal svenska tidningar med text och bildmaterial som rör bilar och motorer.

Internationella nyhetsbyråer

Även internationellt sett finns det mängder med nyhetsbyråer som har nischat sig, men det finns också många nyhetsbyråer som når ut till en bredare publik.

Här är en lista över kända internationella nyhetsbyråer världen över

– Asien

Från Peking: Nya Kina

Från Tokyo: Kyodo News

Från Seoul: Yonhap

Från New Dehli: Press Trust of India

– Europa

Från Rom: Agenzia Nazionale Stampa Associata

Från Paris: Agence France-Presse

Från Hamburg: Deutsche Presse-Agentur

Från London: Reuters

Från Madrid: Agencia EFE

Från Darlington: BBC Northern Ireland

Från Atén: Athens News Agency

Från Oslo: Norsk Telegrambyrå

Från Stockholm: Tidningarnas Telegrambyrå

Från Moskva: RIA Novosti

Från Rijswijk: Algemeen Nederlands Persbureau

– USA

Från New York: Associated Press

Från Washington D C: United Press International

– Kanada

Från Toronto: The Canadian Press

– Oceanien

Från Sydney: Australian Associated Press

Etik och granskning

En journalist kan ägna sig åt att skriva och rapportera om olika ämnen, så kallat allmänjournalistik, eller så finns det möjligheten för denne att specialisera sig inom en eller ett par genrer. Det är inte ovanligt att journalister väljer att bevaka ett specifikt intresseområde, som ekonomi, politik, nöje, kungligheter eller mode.

Yrkesetik

Oavsett vilken typ av journalistik man ägnar sig åt finns det alltid en etisk aspekt att ta hänsyn till. Det gäller alla former av journalistik, oavsett om det handlar om att skriva en artikel, leda ett nyhetsprogram, delta i en debatt, genomföra en radiointervju eller annat.

Journalistens yrkesetik bygger till stora delar på tryckfrihet. I praktiken innebär det att nyheter och information till stora delar skyddas av lagar som rör press- och yttrandefrihet. Därmed kan yrkesetiken upplevas som svår att upprätthålla, åtminstone om man som journalist vill vara hundra procent konsekvent.

Källkritisk granskning

Det kan vara svårt, ibland rent omöjligt, att återge information och fakta utan att omedvetet vinkla rapporteringen på ett sätt som gör att de egna åsikterna lyser igenom. Därför är det oerhört viktigt för en journalist, oavsett genre, att granska alla fakta både en och två gånger (källkritisk granskande). I samband med en en intervju bör man också ställa följdfrågor.

Journalistikens roll i samhället

På 1920-talet, under den moderna journalistikens grundade, pågick en debatt om journalistikens roll i ett demokratiskt samhället. Ledande i debatten var Walter Lippmann (författare) och John Dewey (filosof).

Lippmann kontra Dewey

Lippmann ansåg att journalistikens roll borde vara att agera medlare mellan allmänheten och samhällets ledare. Hans tes, eller teori, var att allmänhetens förmåga att ta till sig information från det han kallade för eliten var högst begränsad. Journalistens roll därför skulle vara att filtrera och skriva ner det som sades, för att sedan förmedla det vidare.

Dewey stod för en annan åsikt då han ansåg att gemene man själv var kapabel att ta till sig, och tolka, händelser som eliten informerade om. Hans tes var att öppna diskussioner under ordnade former skulle leda till att de bästa idéerna kom fram.

Dewey hade också vidare tankar om vad journalisternas roll skulle kunna innebära, då han förordade journalistik av granskande karaktär, något man idag refererar till som samhällsjournalistik.

Den moderna samhällsjournalistiken

Begreppet samhällsjournalistik lutar sig än idag mot Deweys teorier, men då i en mer modern tappning. Journalister ses snarare som engagerade medborgare och experterna (som förr kallades eliten) ses mer som medskapare. Därmed lever Deweys tes om att dialog och debatt utgör själva hjärtat i en demokrati vidare.

Utbildning inom media

Vill du jobba som kommunikatör, content eller social media manager, copywriter, journalist eller grafisk formgivare? Då finns det alla förutsättningar för att hitta en utbildning och förhoppningsvis ett jobb inom media.

Oavsett om du vill läsa ett helt program, en enstaka kurs eller ta en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap finns det en utbildning som passar de flesta. Många av utbildningarna fokuserar på kopplingen mellan kommunikation och ekonomisk hållbarhet. Frågor som rör globalisering, klimat, digitalisering och samhällsinkludering är också centrala delar i flertalet utbildningar, vilket är helt i linje med det föränderliga medielandskap vi lever i idag.

Utbildningar på yrkeshögskola

Utbildning: Webbkommunikatör Sociala Medier

Längd: 2 år, heltid

Arrangör: Medieinstitutet i Sverige AB, Göteborg

CSN-berättigad: Ja

Praktik: Ja

Möjliga yrkesinriktningar: Webbkommunikatör, Content Manager, Webbredaktör mm.

Utbildning: Strategisk kommunikation

Längd: 2 terminer

Arrangör: Berghs School of Communication

CSN-berättigad: Ja

Praktik: Ja

Möjliga yrkesinriktningar: Strategisk kommunikatör, Brand Manager, Projektledare mm.

Utbildning: Digital Art Director och Copywriter

Längd: 2 år, heltid

Arrangör: Borås Yrkeshögskola

CSN-berättigad: Ja

Praktik: Ja

Möjliga yrkesinriktningar: Art Director, Copywriter, Digital Media Manager, Content Manager mm.

Utbildning: Journalistik för radio och podcast

Längd: 1 termin, deltid

Arrangör: Jakobsbergs folkhögskola

CSN-berättigad: Ja

Praktik: Nej

Möjliga yrkesinriktningar: Digital Media Manager, Podcastare, Filmskapare mm.

Utbildning: Visual Merchandiser

Längd: 2 år, distans (deltid)

Arrangör: Stockholm School of Business

CSN-berättigad: Ja

Praktik: Ja

Möjliga yrkesinriktningar: Butikskommunikatör, Mässdekoratör, Visual merchandiser, Digital Content Creator mm.

Utbildning: Game Creator Artist

Längd: 2 år, heltid

Arrangör: Yrgo

CSN-berättigad: Ja

Praktik: Ja

Möjliga yrkesinriktningar: Game Artist, Spelutvecklare, Texture Artist, Lighting Artist, Animator, Technical Artist mm.

Utbildning inom journalistik

Oavsett om du vill studera på en yrkes- eller folkhögskola, ett universitet, i utlandet eller ta en kvällskurs går det att hitta utbildningar inom journalistik. På heltid, deltid, distans eller campus. De flesta går att finansiera genom bidrag och lån via CSN och många innehåller såväl verksamhetsförlagd som skolförlagd undervisning. Det vill säga både praktiska och teoretiska moment.

Vanliga ​yrkeskategorier inom området journalistik

Personer som arbetar inom området journalistik har möjlighet att jobba med allt från film, TV och radio till fotografering, produktion, redigering, kommunikation, content writing, copywriting, manusförfattande, digital kommunikation, webbproduktion med mera.

Utbildningar på högskolenivå

– Journalistprogrammet, Stockholms universitet

Typ av utbildning: kandidatprogram

Utbildningslängd: 3 år helfart, totalt 180 HP

Passar den som är intresserad av: undersökande journalistik

– Journalistprogrammet, Göteborgs universitet

Typ av utbildning: yrkesutbildning

Utbildningslängd: 3 år helfart, totalt 180 HP

Passar den som är intresserad av: text, rörlig media samt undersökande journalistik

– Poppius Journalistskola, Stockholm

Typ av utbildning: Grundkurs i praktisk journalistik

Utbildningslängd: 105 studietimmar motsvarande 15 kurstillfällen, deltid

Passar den som är intresserad av: kommunikation samt webbredaktionellt och journalistiskt arbete

– Journalistik, Lunds universitet

Typ av utbildning: kandidatprogram

Utbildningslängd: 1, 5 år helfart, totalt 90 HP

Passar den som är intresserad av: journalistisk arbete inom olika medier

Vill du ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss så snart vi kan!

Journalistik – Samhälle, yrkesetik och utbildning Journalistik – Samhälle, yrkesetik och utbildning