Det breda spektrumet

Finns det någonting för vår fortsatta överlevnad lika vitalt som information och kommunikation. Dessa får en avgörande betydelse i såväl vardagssituationer som världsomspännande händelser. Det handlar till mångt och mycket om att det är baserat på en av de grundläggande faktorerna i vår natur, nämligen det mänskliga språket.

Vi är den enda levande varelsen som kan föreställa sig vår framtid vilket skapat enorma förutsättningar för såväl beteende som känslor. Denna antecipatoriska planering har på samma gång gjort oss till både planetens härskare – och förstörare.

Den fjärde statsmakten

Journalistik handlar i grunden om att granska, sprida och informera en händelse till allmänheten. Det här kan göras på många olika sätt. Journalistik har mer eller mindre funnits sedan vi tog våra första staplande steg på denna planet. Dess utseende har i takt med samhällsförändringar och utveckling å andra sidan haft olika utseende. Det har samtidigt blivit ett sätt för den stora massan att ta del av sin omvärld vilket både skapat otroliga möjligheter samt oroväckande begränsningar. Det har blivit lite av ett beroendeförhållande mellan journalistiken och människan eftersom det ena förutsätter det andra och vice versa. Utan journalistik, nyheter och information vore vår existens tämligen primitiv där revolutionerande förändringar såsom industrialismen, globaliseringen och digitaliseringen inte vore möjliga att genomföra.

Nya tider

Demokrati är lite av journalistikens beskyddare. Det borde tämligen vara tvärtom men de grundläggande mänskliga rättigheterna i kombination med fullständig tryck, press och yttrandefrihet har tillsammans skapat möjligheter för att journalism överhuvudtaget ska kunna existera. Det har tidigare varit hårda krav på att få utöva yrket där bland annat högskoleprovet varit ett bra alternativ. Grundvalarna har skakats om och i takt med de sociala mediernas framfart kan idag alla människor vara journalister. Idag produceras innehållet av användarna själva där samtidigt allt hårdare krav har ställts på att kritiskt granska det material som kommer ut. Det har blivit lite av en omvänd situation där yrkets etik ersatts av digitalt präglade värderingar.